Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ЦДА - 12
Номер на фонд: 2136К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

Заверен препис; Копие; Оригинал; Препис; Чернова;Машинопис; Печатно; Ръкопис;


Бълг. ез.; Англ. ез.; Осм.-тур. ез.; Рус. ез.; Фр. ез.; Друг; Лат. ез.;Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1853-1964)
Регистриран
Архивните единици, включени в инвентарен опис № 1 на ф. 2136К, научно-технически са обработени през 2020 г. Инвентарният опис съдържа 51 архивни единици за периода 1853–1964 г. Изготвената класификационна схема се състои от ІV раздела, като документите са подредени по тематичен, азбучен и хронологич…

Общ брой намерени резултати: 1