Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Габрово - 20
Номер на фонд: 412
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1958 - 1965)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е първа по ред и обхваща всички ценни документи за постоянно съхранение за периода 1958-1965 г. Липсват докладите на Управителния съвет пред общите събрания за 1958-1959 и 1962-1964 г. и годишния счетоводен отчет за 1958 г. При комплектуванет…
Инвентарен опис № 2 / / (1981 - 1995)
Регистриран
Настоящата експертиза на ценността и техническа обработка е втора по ред и последна и обхваща периода 1 ян. 1983 г. до 13 юни 1995 г. Съставени са: Инвентарен опис № 2 на ценни документи за постоянно съхранение в Държавен архив - Габрово с 45 архивни единици; Справочен опис № 2 на документи с дългос…

Общ брой намерени резултати: 2